Maethu yng Nghymru

Rydym yn chwilio am bobl gynnes, ofalgar sydd am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd plentyn drwy ddod yn rhan o’n tîm.

(Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg | Read this page in English) 


Rydym yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar y teulu a fydd yn eich helpu i sicrhau bod maethu plentyn yn brofiad a fydd yn rhoi boddhad i chi ac i’ch teulu. Mae helpu plant i ailddarganfod plentyndod hapus fel rhan o deulu cariadus yn ganolog i’n gwaith. Mae gennym ein ‘Gofod celfyddydau’ ein hunain a chymorth ac arweiniad arbenigol i’ch helpu chi a’ch plentyn maeth i gyflawni’r nod hwnnw. Rydym hefyd yn cynnig lwfans teulu maeth hael ac amrywiaeth o weithgareddau hwyliog i’r teulu drwy gydol y flwyddyn y gall eich teulu eu mwynhau. Ewch i’n tudalen Facebook i weld beth sy’n digwydd.

gay-couple

Yng Ngwasanaeth Maethu Cymru Gweithredu dros Blant / Action for Children rydym yn meddwl ac yn teimlo fel un teulu mawr ac mae llesiant plant a phobl ifanc sy’n cael eu maethu, y rhieni maeth, ein staff a’n cydweithwyr yn holl bwysig i ni. Fel mudiad elusennol ‘dielw’ rydym yn sicrhau bod ein gwasanaeth yn dysgu’n barhaus ac yn datblygu ei adnoddau i ddiwallu anghenion plant a theuluoedd yn well.

Rydym yn defnyddio theori ac egwyddorion Ymlyniad a’n gwybodaeth am effaith trawma ar ddatblygiad plentyndod ifanc yn ein gwaith i helpu plant, pobl ifanc a rhieni maeth i wneud cysylltiad emosiynol ystyrlon ac i ennyn yr ymdeimlad o berthyn i deulu.

Yn ein hadroddiad arolygu diweddar gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) roeddem yn falch o gael ein disgrifio fel ‘sector leading’ – cydnabyddiaeth i’r gwaith sy’n cael ei wneud gan ein teuluoedd maeth a’r gwasanaeth. Gellir darllen yr adroddiad yn ei gyfanrwydd drwy glicio isod.

Mae Maethu Cymru Gweithredu dros Blant / Action for Children yn awyddus i recriwtio rhieni maeth i ddiwallu anghenion amrywiol y plant hyn, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob aelod o gymdeithas, gan gynnwys:

 • cyplau priod a dibriod
 • cyplau mewn partneriaethau sifil, ymgeiswyr sengl
 • ymgeiswyr hoyw a lesbiaidd, naill ai fel cyplau neu’n sengl
 • ymgeiswyr ag anableddau.

Y prif faen prawf yw bod pobl yn gallu ac yn barod i ymrwymo i ddiwallu anghenion corfforol ac emosiynol y plant rydym am eu lleoli, a hynny mewn amgylchedd a fydd yn sicrhau eu bod yn gallu teimlo’n ddiogel a lle byddant yn cael y sefydlogrwydd sydd ei angen arnynt.

Rydym yn cynnig lefelau uchel o hyfforddiant, goruchwyliaeth a chymorth, gan gynnwys cefnogaeth grwpiau cymheiriaid.

Ffoniwch y tîm yn uniongyrchol ar 01633 270422 neu llenwch ein ffurflen cyswllt cyflym a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

 

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaeth Maethu Cymru a’r mathau o blant rydym yn eu helpu, cymerwch olwg ar y manylion isod.

 

Mae Maethu yng Nghymru’n cael ei reoli gan:

 • Matt Lewis

Rydym yn recriwtio gofalwyr yn yr ardaloedd canlynol:

 • Castell-nedd Port Talbot
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Caerffili
 • Sir Fynwy
 • Caerdydd
 • Rhondda Cynon Taff
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Blaenau Gwent
 • Merthyr Tudful
 • Casnewydd
 • Bro Morgannwg

Y plant rydym yn eu helpu

Rydym yn cynnig cartrefi maeth i enethod a bechgyn a brodyr a chwiorydd 0 -18 oed ac rydym yn helpu ein plant a theuluoedd ar ôl 18 oed o dan drefniadau ‘Pan wyf yn barod’.

Y rheswm yn aml pam mae plant yn cael eu maethu yw am eu bod wedi cael dechrau anodd mewn bywyd. Rydym yn cynnig hyfforddiant arbenigol a chymorth pwrpasol i blant a theuluoedd maeth unigol i helpu’r plant i adennill eu plentyndod ac i wneud yn siŵr bod plant yn datblygu ymdeimlad gwirioneddol o berthyn i’r teulu maeth. Bydd hynny felly’n rhoi’r cyfle gorau iddynt i gael bywydau llwyddiannus fel oedolion fel rhan o deulu sydd am ofalu amdanynt.

Fel elusen plant gallwn gynnig i deuluoedd sy’n maethu yr arbenigedd a’r cymorth sydd ei angen arnynt pan fydd ei angen arnynt. Mae’r gwasanaeth hwn hefyd yn cynnig ymgynghoriadau arbenigol ac arweiniad i ysgolion a’n partneriaid mewn Awdurdodau Lleol sy’n ein gwneud yn wahanol i wasanaethau maethu eraill.

 

Mathau o Faethu

Rydym yn cynnig cartrefi tymor hir, tymor byr a seibiant i blant sy’n cael eu maethu. Ac mi fyddem wrth ein bodd cael sgwrs ag unrhyw un a hoffai gynnig cartref cariadus a chael y profiad o fod yn rhan o deulu i blentyn – gallwn eich helpu i feddwl yn ofalus am y mater ac i benderfynu pa fath o faethu a fyddai orau i chi a’ch teulu.

 

Storïau gwir

Darllenwch sut mae ein gofalwyr maeth yn newid bywydau:

Gwnewch rywbeth sy’n newid bywydau. Maethu.

Gallech roi cartref sefydlog a chariadus i blentyn bregus. 

Gofynwch am becyn gwybodaeth