Help i blant a phobl ifanc anabl yng Nghymru

Rydym yn gwneud llawer o waith yng Nghymru i helpu plant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd.

(Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg | Read this page in English)


Mae’r anableddau hyn yn ymestyn ar draws y sbectrwm ac maent yn cynnwys plant a phobl ifanc ag anableddau corfforol a dysgu.

two-young-girls-painting-with-hands

Blynyddoedd cynnar

Rydym yn darparu cymorth blynyddoedd cynnar pan fydd anableddau’n dod i’r amlwg ac yn cynnig cymorth ac arweiniad i deuluoedd.

Rydym yn cydweithio’n agos â’n cydweithwyr iechyd i sicrhau bod y plant yn cael y cychwyn gorau posibl.

Rydym hefyd yn cydweithio’n glos â rhieni yn ein gwasanaethau ac yn y gymuned i’w galluogi i barhau â’r gwaith rydym yn ei wneud yn ein gwasanaethau.

happy-boy-in-a-wheelchair

Seibiannau byr

Rydym hefyd yn darparu Gwasanaethau Seibiant Preswyl Byr, sy’n cynnig seibiant byr i blant a phobl ifanc 6-18 oed, gan gynnig toriad o ansawdd uchel iddynt o’u cartref a chyfle haeddiannol i’w teuluoedd i gael seibiant.

Mae pob un o’r gwasanaethau seibiant byr hyn wedi’u cofrestru ag AGGCC ac maent yn cael eu harolygu’n llawn bob blwyddyn.

Mae’r holl staff wedi neu maent yn cael eu hannog i gofrestru â Chyngor Gofal Cymru ac mae Gweithredu dros Blant / Action for Children yn eu galluogi i gael y cymhwyster perthnasol.

Mae gan bob canolfan Reolwr Prosiect â chymwysterau llawn ac maent yn cael eu goruchwylio gan 2 Unigolyn Cyfrifol sydd ill dau â dros 30 mlynedd o brofiad mewn Gofal Cymdeithasol.

Mae gwasanaethau yn y gymuned yn cynnig cymysgedd o seibiannau byr i unigolion a grwpiau yn eu cymunedau lleol gan sicrhau bod y plant a phobl ifanc hyn yn mwynhau seibiant o safon a digonedd o hwyl.

Mae rhai gwasanaethau hefyd yn darparu gwasanaethau cadw cwmni yn y cartref a chynlluniau chwarae yn ystod gwyliau’r haf.