Gweithredu dros Blant yng Nghymru / Action for Children in Wales

Ein gwaith yng Nghymru

(Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg | Read this page in English)


Mae Gweithredu dros Blant / Action for Children wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers 1911. Rydym yn helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd bregus yng Nghymru drwy bron i 80 o brosiectau a gwasanaethau, gan weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a mudiadau trydydd sector eraill.

Ein nod yw rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd i wireddu eu potensial ac i wneud y gorau o’u bywydau.

Y llynedd roeddem wedi helpu dros 17,000 o blant a phobl ifanc. 

Gallwch ddilyn ein gwaith a’n datblygiadau ar Twitter @cymru_AFC a Facebook

Young girl looking sad playing with hair

Rydym yn ymgyrchu i newid y gyfraith ac i ddylanwadu ar bolisi Llywodraeth Cymru

Mae Gweithredu dros Blant / Action for Children yn gweithio ag Aelodau Cynulliad a Gweinidogion Cymru i wneud newidiadau sy’n cynyddu cyfleoedd ac sy’n galluogi pob plentyn, person ifanc a theulu yng Nghymru i oresgyn anghydraddoldeb ac i ffynnu. 

Mae ein hymgyrchoedd yn rhoi pwyslais ar:

 • Iechyd meddwl a llesiant plant
 • Plant sy’n derbyn gofal
 • Lleihau anghydraddoldeb ym mlynyddoedd cynnar bywyd plentyn
 • Helpu plant drwy heriau bywyd
 • Grymuso pobl ifanc i ffynnu fel oedolion.

Mae’r meysydd polisi hyn yn cael eu hysgogi gan ein cred sylfaenol mewn ymyrraeth gynnar ac awydd i wneud yr hyn sy’n iawn i’r plant a’r bobl ifanc mwyaf bregus. A daw ein tystiolaeth oddi wrth y bobl ifanc eu hunain.

girl-smiling-towards-the-camera

 

Maethu yng Nghymru

Rydym yn chwilio am bobl gynnes a gofalgar a allai wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn i fod yn rhan o’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol. Rydym yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar y teulu ac a fydd yn eich helpu i sicrhau bod maethu plentyn yn brofiad gwerth chweil i chi a’ch teulu.

Rydym yn cynnig hyfforddiant, cymorth ac arweiniad penodol i’ch helpu chi a’ch plentyn maeth, ynghyd â lwfans teulu maethu hael ac amrywiaeth o weithgareddau i’ch teulu drwy gydol y flwyddyn.

A oes gennych chi awydd maethu? Dysgwch sut y gallwch chi helpu i ofalu am blant bregus yng nghanolbarth a de Cymru.

 

Cael gwybod mwy

Dod o hyd i wasanaeth

Defnyddiwch ein chwiliad i ddod o hyd i wasanaeth sy’n agos atoch chi.

Rydym yn rhedeg prosiectau arloesol

Mae gennym enw da am redeg prosiectau arloesol i helpu plant a phobl ifanc a’u teuluoedd. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

 • Cymorth rhianta ac ymyrraeth gynnar
 • Help i blant a phobl ifanc anabl
 • Help i deuluoedd mewn argyfwng
 • Help i ofalwyr ifanc
 • Gofal maeth a phreswyl i blant sy’n derbyn gofal
 • Gwaith therapiwtig â phlant a phobl ifanc
 • Help ar gyfer iechyd meddwl a llesiant plant
 • Helpu i bobl ifanc sy’n gadael gofal